SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Marzec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Czwartek  /  21-01-2021  /  Ilość wyświetleń: 1483

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Żołnierzy A.K., oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 41/2 AM-61 o pow. 0,4167 ha, zabudowanej zespołem budynków o funkcji dydaktyczno-biurowo-magazynowej, stanowiącej własność Powiatu Oławskiego

 1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00050318/1.
 2. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy 11 Listopada w Oławie nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: MWn/U-2 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska, zabudowa usługowa z zakresu: administracji, handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności i przedsiębiorstw, kultury, oświaty, rzemiosła, turystyki, zdrowia i opieki społecznej), ZP-1 (zieleń urządzona).
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie, ul. 3 Maja 1 pokój nr 300, III piętro. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 19 listopada 2020 r.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 200 000 zł. Nabywca zobowiązany jest do uregulowania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 220 000 zł na rachunek Starostwa Powiatowego w Oławie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Oławie nr 05 9585 0007 0010 0018 0542 8091, w terminie do dnia 23 marca 2021 r. Wpłata wadium zostanie uwzględniona, gdy w/w kwota będzie znajdowała się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem.
 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 22 000 zł, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
  • dokument stwierdzający tożsamość: uczestnika przetargu (w przypadku osoby fizycznej), osób wchodzących w skład organu reprezentującego uczestnika (gdy uczestnikiem jest osoba prawna), pełnomocnika (gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna lub prawna działająca przez pełnomocnika),
  • aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego sporządzony nie później niż 3 dni przed datą przetargu gdy uczestnikiem jest osoba prawna (Komisja Przetargowa uprawniona jest do badania organu reprezentacji osoby prawnej w elektronicznym systemie KRS przed rozpoczęciem przetargu – w przypadku stwierdzenia niezgodności między dostarczonymi dokumentami a zapisem w elektronicznym systemie KRS w zakresie reprezentacji pomiotu uczestnik przetargu zostanie wykluczony z udziału w przetargu),
  • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu gdy osoba fizyczna lub osoba prawna działa przez pełnomocnika,
  • pisemne oświadczenie uczestnika przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,
  • pisemne oświadczenie uczestnika przetargu o wyrażeniu zgody na zawarcie z Powiatem Oławskim umowy użyczenia obejmującej część przedmiotowej nieruchomości wykorzystywanej w dniu podpisania umowy sprzedaży na prowadzenie warsztatów szkolnych na czas określony, tj. jednego roku od dnia podpisania umowy sprzedaży.
 8. Zarząd Powiatu wyznaczy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu termin zawarcia umowy notarialnej.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium w kwocie nominalnej bez odsetek zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 11. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
 12. Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie codziennej ogólnokrajowej, w której umieszczony był wyciąg z ogłoszenia o przetargu, w prasie lokalnej – Gazeta Powiatowa „Wiadomości Oławskie” oraz na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oławie.
 13. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oławie pod nr tel. (071) 301 15 69 lub (071) 301 15 35.
 14. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

Witold Niemirowski – Wicestarosta Powiatu Oławskiego

Atrakcyjna działka na sprzedaż. Poniżej zdjęcia lotniczne działki.


 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ