SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Termomodernizację powiatowego budynku wspomogą fundusze norweskie
Czwartek  /  18-09-2014  /  Ilość wyświetleń: 1708

Jeszcze we wrześniu rozpocznie się termomodernizacja dawnego budynku internatu przy ul. Kutrowskiego w Oławie. Przedsięwzięcie, którego inwestorem jest samorząd Powiatu Oławskiego, otrzymało dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Termomodernizację obiektu przeprowadzi wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma KOMTECH z Nowego Sącza, z którą 16 września umowę w starostwie podpisał Zarząd Powiatu w Oławie. Ze strony samorządu Powiatu Oławskiego dokument sygnowali - starosta Zdzisław Brezdeń, członek Zarządu Powiatu Robert Padula oraz skarbnik powiatu Beata Koziarska, a ze strony wykonawcy zadania – Piotr Martuszewski z firmy Komtech. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1.255.088,42 zł. Obecnie w budynku przy ul. Kutrowskiego funkcjonują: Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie oraz Biblioteka Pedagogiczna.

Zgodnie z umową wykonawca ma czas na zrealizowanie przedsięwzięcia do 30 listopada br. Termomodernizację obiektu wspomogą fundusze norweskie. W ubiegłym roku samorząd Powiatu Oławskiego złożył dokumentację wraz z wnioskiem aplikacyjnym o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej budynku. Wniosek zajął wysokie drugie miejsce na liście rankingowej. Uzyskał maksymalne wnioskowane wsparcie, w wysokości 1.115.024 zł, co stanowi 80% kosztów rozpoczynanej modernizacji.

- Termomodernizacja obiektu pozwoli nam w sposób bardziej efektywny gospodarować energią w obu obiektach przy ulicy Kutrowskiego (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie wraz z salą gimnastyczną, gdzie termomodernizację przeprowadzono wcześniej) oraz w budynku byłego internatu (tutaj obecnie rozpoczyna się remont) - tłumaczy starosta Zdzisław Brezdeń. - Dzięki przedsięwzięciu, w przyszłości istniejąca kotłownia zasili także planowany obiekt warsztatów szkolnych. Działania te sprawią również, że w sposób znaczący poprawi się estetyka całego obiektu i jego najbliższego otoczenia.

Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem tego typu, realizowanym w jednostkach prowadzonych przez samorząd powiatowy. Przyczyni się do efektywniejszego gospodarowania energią i optymalizacji ponoszonych kosztów. Wcześniej m.in. przeprowadzono termomodernizację obiektów, w których mieszczą się trzy szkoły ponadgimnazjalne.

Oprócz efektu ekonomicznego (obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem), kolejne termomodernizacje przyczyniają się również do osiągnięcia efektu ekologicznego (zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego), poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, czego wymaga od Polski dyrektywa Unii Europejskiej. – Oszczędności w tym obszarze oraz promowanie odnawialnych źródeł energii stanowią dobry kierunek działań samorządu powiatowego – przekonuje starosta.

---
The County building’s thermal efficiency improvement to be aided by Norwegian funds

Already in September, thermal efficiency improvement of a former dormitory building at ul. Kutrowskiego in Oława will commence. The undertaking, the investor of which is the Oława County Self-Government, received funding from the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014

The facility’s thermal efficiency improvement will be carried out by the company KOMTECH from Nowy Sącz as selected in a tendering procedure, with which the County Management Board entered into a contract on 16 September in Oława. On the part of the Oława County Self-Government the document was signed by the staroste, Zdzisław Brezdeń, the member of the County Management Board, Robert Padula and the County treasurer, Beata Koziarska, whereas on the part of the project contractor – Piotr Martuszewski from Komtech. The total cost of the undertaking is PLN 1,255,088.42. At the moment, the following are operating in the building at ul. Kutrowskiego: the Resocialisation and Sociotherapeutic Facilities (pl. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych) in Oława, the County Construction Supervision Inspectorate (pl. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) in Oława and the Pedagogic Library.

In accordance with the contract, the contractor has time until 30 November of this year to carry out the undertaking. The thermal efficiency improvement will be aided by the Norwegian funds. Last year, the self-government of the Oława County submitted documentation along with an application form for the funds from the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 intended for the building’s thermal efficiency improvement. The application came very high, namely second in the ranking list. It obtained the maximum aid applied for in the amount of PLN 1,115,024, which constitutes 80% of the costs of the modernisation being commenced.

“The thermal efficiency improvement of the facility will enable us to manage energy in both the facilities at ul. Kutrowskiego (the Continuing Professional Development Centre in Oława along with a gymnasium, where the thermal efficiency improvement was carried out earlier) as well as in the building of the former dormitory (at the moment, renovation works are commencing here), more effectively,” explains the staroste, Zdzisław Brezdeń. “Owing to the undertaking, in the future, the existing boiler room will also power the school workshops facility planned. Those activities will also significantly improve the aesthetics of the entire facility as well as of its immediate surroundings.”

The project is another undertaking of this type, implemented in units as run by the county self-government. It will contribute to managing power more effectively and optimising the costs borne. Earlier, among other things, thermal efficiency improvement of facilities housing three upper-secondary schools was carried out.

Apart from the economic effect (decreasing the maintenance costs related to heating), the subsequent thermal efficiency improvements also contribute to accomplishing the ecological effect (decreasing the natural environment pollution) by limiting the carbon dioxide emissions, which Poland is required to do under a European directive. “The savings in this area and promoting renewable energy sources constitute a good direction of the county self-government’s activities,” the starost claims.

 

Fot.: Umowę na przeprowadzenie termomodernizacji budynku dawnego internatu podpisują: - starosta oławski Zdzisław Brezdeń (w środku), członek Zarządu Powiatu Robert Padula (z lewej strony) oraz Piotr Martuszewski z firmy Komtech / Photo: Contract for performance of the former dormitory building’s thermal efficiency improvement is being signed by: the Oława staroste, Zdzisław Brezdeń (in the centre), the member of the County Management Board, Robert Padula (to the left) and Piotr Martuszewski from Komtech company


 Fot.: Budynek Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie przeznaczony do termomodernizacji / Photo: Building of the Resocialization and Sociotherapeutic Facilities in Oława intended for thermal efficiency improvement

 


 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ