SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
Obrona cywilna
Poniedziałek  /  28-09-2020    

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Zadania obrony cywilnej:

Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r.

W rozumieniu Protokołu określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Są to następujące zadania:

 1. służba ostrzegawcza;
 2. ewakuacja;
 3. przygotowanie i organizowanie schronów;
 4. obsługa środków zaciemnienia;
 5. ratownictwo;
 6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
 7. walka z pożarami;
 8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 9. odkażanie i inne podobne działania ochronne;
 10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 13. doraźne grzebanie zmarłych;
 14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
 15. dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują właściwi terenowo szefowie OC.

Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołuje Prezes Rady Ministrów.

Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są ich właściciele lub kierownicy.

Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze działania, należy:

 1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 2. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
 3. opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
 4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 5. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
 6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 7. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 8. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 9. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 10. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a takie ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 11. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 12. wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
 13. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
 14. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadać obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
 15. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 16. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
 17. inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,
 18. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 19. zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
 20. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
 21. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
 22. współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
 23. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
 24. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
 25. organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
 26. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.

Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie a wojewodowie, starostowie, burmistrzowie (prezydenci miast) oraz kierownicy zakładów pracy – w drodze zarządzenia uwzględniając w szczególności skalę występujących zagrożeń – rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną.

Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Obowiązki i zadania ludności w przygotowaniu przedsięwzięć obrony cywilnej

Obowiązkowi służby w obronie cywilnej podlegają:

a) osoby uznane za zdolne do służby wojskowej, przeznaczone zamiast zasadniczej służby wojskowej do odbycia:

 • zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej, jeżeli nie korzystają z odroczenia zasadniczej służby wojskowej,
 • szkolenia w oddziałach obrony cywilnej.

b) przeznaczeni do tej służby:

 • żołnierze rezerwy nieprzewidziani do służby wojskowej albo do służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
 • mężczyźni nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt lat życia,
 • kobiety począwszy od 1 stycznia roku, którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia.

Obowiązki obywateli polegają na:

a) odbywaniu służby w obronie cywilnej,

b) odbywaniu edukacji dla bezpieczeństwa,

c) odbywaniu szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności.

Obowiązek służby w obronie cywilnej polega na:

a) obywania w czasie pokoju:

 • zasadniczej służby lub szkolenia,
 • ćwiczeń.

b) pełnieniu w czasie wojny czynnej służby.

 


 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ